10.12.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК

НА 11.12.2015 год. от 16 часа ще се проведе заседание на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СОПОТ (КЪДЕТО СЕ ПОМЕЩАВА ДАНЪЧНА СЛУЖБА)

23.10.2015

Съобщение

На 24.10.2015 г. от 13 ,00 часа представители на общинска администрация и представители на ОИК предават материалите и книжата за изборите на СИК за секциите /изборните помещения/ за изборите за общински съветници и кметове и национален референдум, които ще се произведат на 25.10.2015 г., в следната последователност:

секция 11 – село Анево,

В гр. Сопот:

секция 8, секция 6, секция 2, секция 1, секция 5, секция 9, секция 12, секция 3, секция 4, секция 7, секция 10.

21.10.2015

Съобщение

ИЗБОРНИ БЮЛЕТИНИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА, ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ЗА КМЕТ НА КМЕТСВО ОТ ОБЩИНА СОПОТ

https://cik.is-bg.net/upload/31236/buletini.pdf

17.10.2015

Съобщение

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ  ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО НА 25 ОКТОМВРИ – ДЕНЯ НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

ОИК Сопот уведомява всички избиратели на територията на Община Сопот, че с решение №16-МИ/НР от 10.09.2015г. е определила секция №164300006, с адрес в гр. Сопот, обл. Пловдив, обл. Сопот, ул. „Поп Еньо Николов” №5 за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

До сградата има достъпни места за паркиране на автомобилите на избиратели с увреждания.

В деня на произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум – 25.10.2015 г. на разположение на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Сопот ще бъде специално пригодено транспортно средство – марка „ФОРД ФОКУС”, с регистрационен №РВ6839КР.

Дежурни телефони в изборния ден: 0887359123 – Иван Якимджийски Секретар на община Сопот и телефони 0896895001 дежурни по община Сопот и 0892204336 ГРАО община Сопот.

Заявки за придвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Сопот се приемат от 19.10.2015 г. на телефони 0896895001 дежурни по община Сопот и 0892204336 ГРАО община Сопот.

 

 

 

08.10.2015

Съобщение

ОИК Сопот уведомява всички представители на парламентарно представените партии и коалиции, както и членовете на Секционните избирателни комисии, че на 15 октомври 2015г. в 17,15ч. в залата на Радиното училище, ще се проведе обучение на членовете на СИК.

02.10.2015

Съобщение

ОИК Сопот уведомява всички участници в изборния процес - партии, коалиции и инициативни комитети, че

Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

виж решение №2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК

02.10.2015

Съобщение

На вниманието на  парламентарно представените партии

 

Съгласно чл. 94, ал. 4 ок Изборния кодекс: „Членовете на секционната избирателна комисия за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност...”

В тази връзка моля да обърнете внимание на безработните лица, регистрирани в Дирекции „Бюра по труда”, които ще участват като членове в секционни избирателни комисии,  да спазят изискването на чл. 18, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта и в срок от 7 работни дни от назначаването им в СИК / от постановяване на решението, с което ОИК-Сопот ги назначава - 28.09.2015г./ да уведомят съответната Дирекция „Бюро по труда” - за промяната в декларираните от тях обстоятелства.

При неизпълнение на това задължение, макар и поради неинформираност,  чл. 20, ал. 4, т. 7 от Закона за насърчаване на заетостта предвижда прекратяване на регистрацията им, което се явява неблагоприятна последица за тези лица.

30.09.2015

РЕШЕНИЕ № 78 – МИ Сопот, 30.09.2015 година

Във връзка с отпечатването на хартиените бюлетини за произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год. и осъществяването на контрол върху процеса на подготовка, транспортиране и съхранение на отпечатаните бюлетини, предвид писмо изх. № МИ-15-938/25.09.2015 год. на Централната избирателна комисия и на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.9  от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Сопот

 

РЕШИ:

За периода до започване на отпечатването на бюлетините дежурствата ще се осъществяват от всички членове на ОИК – Сопот, както следва:

 1. Станка Петрова Ранджева – председател тел: 0888845920
 2. Мариана Петрова Ковачева – зам. председател тел: 0895526405
 3. Жоро Иванов Попдончев - секретар тел: 0886096101
 4. Ненко Цанков Ковачев - член тел: 0886454803
 5. Панчо Георгиев Панчев – член тел: 0893881842
 6. Пепа Павлова Шентова – член тел: 0876037449
 7. Ненко Петров Спасов – член тел:0887682517
 8. Христина Христова Кънева – член тел: 0886442877
 9. Христина Христева Петрова – член тел: 0887877237
 10. Айлин Шерафетин Рашид-Алиева член тел: 0888858259
 11. Красимир Иванов Проданов - член тел: 0879215722

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

27.09.2015

ГРАФИК НА 24 ЧАСОВИТЕ ДЕЖУРСТВА

27.09.2015 год. 17 часа до 9 часа на 28.10.2015 год.

Мариана Ковачева - 0895526405

Христина Христова Кънева –0886442877 

 

28.10.2015 год.

9 часа до 17 часа

0892204337

Панчо Панчев

Христина Петрова

Христина Кънева

Айлин Рашид-Алиева

28.10.2015 год. 17 часа до 9 часа на 29.10.2015 год.

 

Христина Христева Петрова –0887877237

29.10.2015 год.

9 часа до 17 часа

0892204337

Жоро Попдончев

Пепа Шентова

Ненко Спасов

Ненко Ковачев

 

29.10.2015 год. 17 часа до 9 часа на 30.10.2015 год.

Ненко Цанков Ковачев - тел: 0886454803

 

 

30.10.2015 год.

9 часа до 17 часа

0892204337

Айлин Рашид

Христина Петрова 

Пепа Шентова

Ненко Ковачев

 

 

25.09.2015

ГРАФИК НА 24 ЧАСОВИТЕ ДЕЖУРСТВА

 

 

25.10.2015 год. 17 часа до 9 часа на 26.10.2015 год.

Жоро Иванов Попдончев - 0886096101

Айлин Шерафетин Рашид-Алиева 0888858259

26.10.2015 год.

9 часа до 17 часа

0892204337

Жоро Иванов Попдончев

Ненко Ковачев

Христина Кънева

Ненко Спасов

26.10.2015 год. 17 часа до 9 часа на 27.10.2015 год.

Христина Христова Кънева –0886442877

Христина Христева Петрова –0887877237

27.10.2015 год.

9 часа до 17 часа

0892204337

Христина Кънева

Пепа Шентова

Айлин Шерафетин Рашид-Алиева

Красимир Иванов Проданов

 

 

22.09.2015

Съобщение

ОИК Сопот, уведомява всичките участници в предстоящите местни избори, които ще се произведат на 25 октомври 2015г., че на 23.09.2015г.  в 16,00ч ще бъде теглен жребий за номерата на партиите, коалициите и инициативните комитети, заявили участие поне в един вид избор. Жребия ще се тегли в заседателната зала на Община Сопот.

Жребие за медийни изяви ще се тегли на същото место на 23.09.2015г. в 18,00ч.

16.09.2015

Съобщение

Общинската избирателна комисия Сопот, насрочва заседание на 17.09.2015г., 16,00 часа.

14.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК от ОИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

11.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Сопот напомня на всички партии, коалиции, инициативни комитети и независими кандидати, че предизборната кампания започва на 25 септември 2015г.

Всички участници в изборния процес следва стриктно да спазват разпоредбите на Изборния кодекс, както и Решение №2595-МИ/10.09.2015г. в т. ч и т. 21 от Решението, а именно:

Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за общински съветници и кметове - 10.08.2015 г. до началото на предизборната кампания - 25.09.2015 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

05.09.2015

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОИК СОПОТ

РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОИК СОПОТ Е ОТ 9 ЧАСА ДО 17 ЧАСА ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № № 134 – МИ / 11.01.2016

  относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ предсрочно на пълномощията на общински съветник ВАЛЯ ХРИСТОВА КУЙКОВА – ПУЛЕВА, избрана от квотата на Българска социалистическа партия и ОБЯВЯВАНЕ от квотата на Българска социалистическа партия на освободения мандат на нов общински съветник

 • № 133-МИ / 22.12.2015

  относно: ОБЯВЯВАНЕ от квотата на Българска социалистическа партия на освободените мандати на нови общински съветници

 • № 132-МИ / 11.12.2015

  относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ предсрочно на пълномощията на общински съветници: Николай Петков Новаков и Тодор Пенчев Богданов, избрани от квотата на Българска социалистическа партия

всички решения