02.11.2023

Съобщение

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо, с изх. № МИ-15-1191/31.10.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия в община Сопот, област Пловдив, публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за предстоящите избори за кмет в община Сопот, на 05.11.2023 г., както следва:

 

https://cik.is-bg.net/upload/241281/%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82.png

 

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО НА 29 ОКТОМВРИ 2023 – ДЕНЯ НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ Съобщение

ОИК Сопот уведомява всички избиратели на територията на Община Сопот, че с решение №76-МИ от  28.09.2023г. е определила секция №164300006, с адрес в гр. Сопот, обл. Пловдив, общ. Сопот, ул. „Поп Еньо Николов” №5 за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

До сградата има достъпни места за паркиране на автомобилите на избиратели с увреждания.

В деня на произвеждане на изборите за общински съветници и кметове  – 27.10.2023 г. на разположение на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Сопот ще бъде специално пригодено транспортно средство

Заявки за придвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Сопот се приемат на 29.10.2023г. от 07,00 до 17,00  часа на телефони 0892204336.

21.10.2023

ОБУЧЕНИЕ СИК И ПСИК

Във връзка с провеждане на изборите за общински съветници и за кметове, които ще се проведат на 29.10.2023г., ОИК Сопот ще проведе обучение на членовете на СИК и ПСИК съвместно с представители на общинската и районните администрации, както и представители на „Сиела Норма“ АД. Обучението ще се проведе на 24.10.2023г. в НЧ „Иван Вазов“ гр. Сопот, обл. Пловдив, общ. Сопот от 17,30ч. 

16.10.2023

условия и ред за участие на представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., могат да имат свои упълномощени представители. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение към Решение №2664-МИ*13.10.2023г. - Списък упълномощени представители). В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Представителят на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да бъде придружител, кандидат, наблюдател, застъпник, член на друг инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, лице за поддръжка на техническо устройство за машинно гласуване или да участва в изборите в друго подобно качество.

 

 

11.10.2023

Съобщение

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо, с изх. № МИ-15-711/10.10.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия в община Сопот, област Пловдив, публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за предстоящите избори за общински съветници и кметове в община Сопот, на 29.10.2023 г., както следва:

КМЕТ НА ОБЩИНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕЛО АНЕВО

 

09.10.2023

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В СПИСЪКА ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Общинската избирателна комисия в община Сопот, област Пловдив, указва на избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, че могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия, не по-късно от 14.10.2023 г., в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, или факс. Избирателят може да подаде и електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. За електронното заявление не се изисква подпис.

Избирателите с трайни увреждания, които не са подали заявление в посочения по-горе срок, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 23.10.2023 г. и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

09.10.2023

относно: регистрация на застъпници от участниците в изборния процес на територията на община Сопот, обл. Пловдив

ОИК Сопот информира участниците в изборите за общински съветници и за кметове, че крайният срок за регистрация на застъпници и заместващи застъпници е до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г. Регистрацията на застъпници се извършва съгласно Решение 2594-МИ/04.10.2023г. на ЦИК, в което са посочени условията ,на които лицата следва да отговарят.

    За регистрация на застъпници се подават следните документи: 

-   Заявление за регистрация на застъпници по образец - Приложение № 72-МИ от изборните книжа.

    Заявлението от партия, коалиция или местна коалиция се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

-   Списък на лицата – на хартиен носител, който съдържа № по ред, трите имена и ЕГН на предложеното за застъпник лице

-   Списък на лицата в електронен вид -  в Ексел формат, който съдържа: № по ред, трите имена и ЕГН на предложеното за застъпник лице. Списък застъпници

-   Декларация от лицата от списъка -Приложение № 74-МИ от изборните книжа

25.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Сопот  ще проведе процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ.

Тегленето на жребия да се проведе на 27.09.2023г. от 18.00 часа в залата на ОИК-Сопот /ритуална зала/ на ул.“Иван Вазов“ №55.

Тегленето на жребия ще се извърши публично, като на него могат да присъстват представители на партии, коалиции и местни коалиции, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023г.

 

18.09.2023

Съобщение

https://cik.is-bg.net/upload/203668/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%9E%D0%A1+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%B2+%D0%9E%D0%98%D0%9A+%D1%81%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+51+%281%29.xlsx

ОБРАЗЕЦ ЗА ФОРМА В EXCEL ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

 

Във връзка с Решение 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК, т.V. 18.1 партиите следва да представят предложенията си за кандидати за общински съветници и кметове на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кметство се подава отделно предложение. 

18.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Сопот,  уведомява представителите на партии, коалиции и  местни коалиции, че на основание т. 18.1 от Раздел V на Решение № 2122-МИ/ 29.08.2023 г. , следва да представят предложението с кандидатските листи /с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите /   на технически носител в ексел формат.

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. 

Предложенията да бъдат представяни на USB флаш памет.

18.09.2023

Регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 19 септември до 17:00 часа 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден). 

В Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

-предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община се подава отделно предложение.

-предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

-заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

-кандидатът за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

-Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

14.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Сопот, обл. Пловдив уведомява всички заинтерисовани лица, че

Необходимите документи за регистрация на местните коалиции в ОИК, могат да се проверят в т. IV от Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г.- 17.00 часа

ВАЖНО: В състава на местна коалиция за участие в местните избори могат да участват само регистрирани в ЦИК партии и коалиции.

Местната коалиция може да носи само наименование или абревиатура на някоя от участващите в нея партии или коалиции. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Наименованието на местната коалиция не може да съдържа други думи различни от името на съставна партия или коалиция, не може да съдържа букви, цифри или други знаци.

За регистрация на местна коалиция за участие в местните избори в ОИК се изисква към съответното заявление да се приложи удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания. За всяка местна коалиция се изисква отделна банкова сметка.

При регистрация на местните коалиции в ОИК се представя оригинал или заверено копие на удостоверението за банкова сметка.

Решението за образуване на коалиция се подпечатва с печатите на партиите, които я образуват, доколкото всяка партия притежава печат. Ако местна коалиция се образува от партия и коалиция регистрирана в ЦИК и коалицията няма печат, то решението за образуване на местна коалиция се подпечатва само от партията, като в решението за образуване на местна коалиция се отбелязва, че коалицията не притежава печат. Ако коалицията има печат, подпечатва с него решението за образуване на местна коалиция.

09.09.2023

Съобщение

 1. Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия - Сопот на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., се приемат в  ОИК Сопот,  ул. „Иван Вазов“ 55, ритуалната зала „Хаджи Гьока Павлов“  всеки календарен ден, от 09:00 часа до 17,00 ч., с начална дата - 11.09.2023г., 9,00ч.  и крайна дата и час   - 18.09.2023 г. до 17,00часа.
09.09.2023

Съобщение

РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОИК СОПОТ Е ОТ 9 ЧАСА ДО 17 ЧАСА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪБОТА и НЕДЕЛЯ

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 136-МИ / 07.12.2023

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник КАЛИНА хххххххххх ЧИЛИНГИРОВА, избрана от квотата на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ („БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“) и ОБЯВЯВАНЕ на следващия в листата за избран

 • № 135-МИ / 05.11.2023

  относно: приключване на работата в ИП

 • № 134-МИ / 05.11.2023

  относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ КВОТАТА НА МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ („БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“), ПОРАДИ ИЗБИРАНЕ НА СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ СТОЕНЧЕВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ.

всички решения