Eлектронен публичен регистър на жалбите и сигналите,
подадени до ОИК и решенията по тях

Вх. №
Дата
Жалба / СигналПредметРешение на ОИКРешение на ЦИКСъдебно решение
123456
7111
04.11.2019 16:30
Анелия Стефанова Бонева , адрес: град Сопот, община Сопот, област Пловдив, кандидат за общински съветник от местна коалиция „Воля - Земеделски съюз - Александър Стамболийски” в Общински съвет - Сопот в избори проведени на 27.10.2019 г.срещу Решение № 119-МИ от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Сопот, поправено с Решение № 127-МИ от 01.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Сопот УВАЖАЕМИ Г-Н СЪДИЯ, С решение № 119-МИ от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Сопот е определена избирателната общинска квота, както и са разпределени мандатите на общинските съветници в Общински съвет - Сопот. С допълнително Решение № 127-МИ от 01.11.2019 г. е поправено Решение № 119-МИ от 28.10.2019 г., като е посочен срок за обжалване и орган пред когото се може да се обжалва. Решение № 119-МИ от 28.10.2019 г., поправено с Решение № 127- МИ от 01.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Сопот е неправилно - постановено е в противоречие със закона и не е обосновано. Моля да отмените Решение № 119-МИ от 28.10.2019 г., поправено с Решение № 127-МИ от 01.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Сопот и да върнете преписката на административния орган със задължителни указания по прилагането на закона. Аргументи: Видно от първоначалния протокол на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 164300003 (СИК в ИС 3), стр. 7, № 58 за коалиция „Движение Заедно за промяна” са гласували общо 38 избиратели - това е сборът на посочените с и без преференции действителни бюлетини. В графата на посочената листа за кандидат с № 116 е имало предпочитание (преференция) от „1” глас. След възникнал спор в графата относима за кандидат от листата на посоченото движение с № 116, след цифрата „1” е добавена цифрата „6” и така изведнъж неговият сбор от преференции е станал „16”. По този начин е коригиран и крайния резултат за посоченото движение вместо от 38 на „53” гласували избиратели в тази секция. С оглед малката разлика от получените гласове между отделните кандидати и кандидатски листи посочената разлика от 15 гласа се явява от значение за ощетяването на нашата коалиция с един общински съветник по-малко. Т.е. налице е съмнение в крайния изборен резултат. Разполагаме със първоначалния протокол на СИК - 3, от който е видно, че на стр. 7, графа (ред) 58, сборът на подадените гласове за коалиция „Движение Заедно за промяна” са 38, а не 53. Независимо, че впоследствие ние сме правили отметки на него е видно, че първоначалната цифра е „1”, а после в поправения е добавена след нея цифрата „6” и е получен крайния резултат от „53” гласа за тази коалиция. Наличието на подобна спорна грешка и в съответствие с указанията в т. 6 от мотивите на Решение 9/09 на КСРБ води до основателни съмнения за резултатите в тази секция. Констатирахме, че след съставяне на първоналния протокол в секция 3 от СИК бюлетините са опаковани и запечани. Впоследствие са отпечатани, а по протокола са извършвани промени, включително и с коректор. С оглед изложеното Ви моля да постановите Вашето Решение. Доказателства: Копие от протокол от 27.10.2019 г. на Секционна избирателна комисия в избирателна секция № 164300003; копие от първоначален вид на страница 7 на посочения протокол, копия от решения № 119-МИ от 28.10.2019 г. и Решение № 127-МИ от 01.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Сопот. Доказателствени искания: Моля да бъде изискана цялата относима документация по издаване на Решение № 119-МИ от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Сопот, поправено с Решение № 127-МИ от 01.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Сопот Моля да бъдат изискани и прегледани (преброени) бюлетините за избор на общински съветници в избирателна секция № 164300003 при изборите проведени 27.10.2019 г. Моля да ни бъдат допуснати при режим на довеждане 2 свидетели. Моля при необходимост да бъде назначена съответна експертиза (математическа), която да установи въз основа на събраните доказдтелсп изборния резултат по отношение на общинските съветници за ОС съвет - Сопот, избрани на местни избори на 27.10.2019 г.
№ 119-МИ / 28.10.2019
6110
04.11.2019 00:00
Николай Цончев ФърковУВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ, Въз връзка с обявяването на разпределението на заявените предпочитания(преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, в което са записани мои лични преференции от 12 броя пиша настоящата жалба. Въз основа на публикуваните СУМАРНИ ДАННИ при обработени 100.00% СИК протоколи в ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ,където броя на недействителните гласове са 777,имам основание да смятам, че във всички СИК е извършено нарушение на чл.437, ал. 2 от ИК и неправилно са преброени бюлетините, като действителни гласове са броени за недействителни, а обявените за действителни са неправилно отчетени и посочени в решението. Искам преброяване на действителните и недействителните гласове подадени за всички кандидати във всички избирателни секции в общината. С оглед горното, моля съдът да извърши проверка на всички бюлетини, на всички СИК и след установяване на действителни и недействителни гласове за всеки един от отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция/местна коалиция да отмени Решението на ОИК Сопот.
№ 119-МИ / 28.10.2019
5109
04.11.2019 14:10
Габриела Димитрова Караганчева, кандидат за общински съветник от листата на ПП ВМРО-БНД гр. Сопот,УВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ, Въз връзка с обявяването на разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, в което са записани мои лични преференции от 33 /тридесет и три/ броя, пиша настоящата жалба. В лични разговори след изборния ден с най-близките ми роднини и приятели установих разлика в общия брой подадени за мен преференции и отбелязани в протоколите на СИК в моя вреда. Посочвам следните примери: в СИК № 164300001 мой близък заявява, че е гласувал преференциално в моя полза. Въпреки това в протокола на СИК срещу моето име не е вписана нито една преференция; в СИК № 164300003 от 5 /петима/ мои близки, заявили, че са гласували преференциално в моя полза, в протокола на СИК срещу моето име са вписани само 2 /две/ от предполагаемите 5 преференции; в СИК № 164300008 от 10 /десет/ мои близки, заявили, че са гласували преференциално в моя полза, в протокола на СИК срещу моето име са вписани само 8/осем/ от предполагаемите 10 преференции. С оглед горното моля съдът да извърши проверка на всички действителни и недействителни бюлетини, подадени за ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ и № бюлетина 34 и преференция 110.
№ 119-МИ / 28.10.2019
4108
04.11.2019 14:00
от Никола Койчев Пингелов, Председател на ПП ВМРО-БНД ,гр. Сопот Уважаема госпожо Председател, Оспорваме обявените от ОИК Сопот резултати от проведените на първи тур избори в общ. Сопот поради следните причини: 1. Голяма разлика от 1277 гласа между първия и втория кандидат за кмет в кметската надпревара за Община Сопот, съответно 2150 гласа за първия и 873 гласа за втория, както и приблизително равенство за останалите втори, трети и четвърти кандидат за кмет, което не е характерно за община Сопот. 2. Малката разлика в гласовете между 2-рия и 3-тия кандидат за кмет - само 69 гласа, което е по- малко от броя на недействителните бюлетини за кмет - 89 гласа. 3. Голямата разлика между броя на недействителните бюлетини за кмет и за общински съвет, близо 9 пъти (89бр. недействителни бюлетини за кмет и 777бр. за общински съвет). 4. Почти еднаквото разпределение на недействителните бюлетини за общински съвет във всички СИК , около 60 бр. В секция. 5. Голямата разлика между броя на гласувалите за кмет - 2150 бр. гласа и за общински съвет - 1220 бр. гласа за Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ).  6. Въпреки наличието на 773 бр. граждани в забранителния списък на общината, общия брой на избирателите през 2019г. е намалял само с 115бр. спрямо 2015г. (Като пример в община Хисар със сходни параметри на община Сопот разликата е значителна, а именно 469 бр. - 10781 бр. граждани през 2015г. срещу 10312 бр. граждани през 2019г.) 7. На членовете на СИК е направило впечатление наличието на множество граждани от ромски произход с новоиздадени лични карти. 8. В изборната нощ с решения №110-МИ и №111-МИ на ОИК Сопот са отворени чувалите с бюлетини на СИК- N216430003 и СИК- №16430005 и е извършвано повторно преброяване, при което са установени неточности. Всичко това ни навежда на мисълта за реализиран контролиран вот на първи тур в полза на една партия и нейния кандидат за кмет. С оглед на гореказаното настояваме за: 1. Повторно пълно преброяване на всички бюлетини във всички избирателни секции на територията на Община Сопот. 2. Проверка на избирателните списъци, което да изясни причината за приблизнителната еднаквост на броя на избирателите през 2015г. и този през 2019 г. ЗПроверка на това, дали големи групи от добавените в избирателните списъци хора не са от един регион на страната, както и основанието за тяхното дългосрочно пребиваване на територията на Община Сопот, което е позволило тяхното гласуване. 4. Проверка на забранителните списъци и дали има хора неправомерно попаднали в тях. 5. Проверка реалността на адресните регистрации на новоиздадените лични карти, с които е участвано в изборите.
3107
03.11.2019 00:00
От Иван Станев Якимджийски , кандидат за общински съветник от листата на ПК „Движение ЗАЕДНО за промяна“ с №58 и преференция 116 в община Сопот.Против РЕШЕНИЕ №119-МИ от 28.10.2019 г., на Общинска избирателна комисия -гр Сопот ОТНОСНО: Брой мандати за общински съветници 17 Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от ИКи въз основа на получените данни от протоколите на СИК. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ , На 27.10.2019г. за времето от 07.00 до 20 .00часа в град Сопот се проведоха местни избори за кмет и общински съветници в община Сопот. Изборния ден премина спокойно , без установяване на съществени нарушения на избирателния закон. На 28.10.2019г. в 02ч.ЗОмин. получихме копие от протокола от нашия застъпник в секция Мо164300003, в която гласуваме аз и моето семейство, приятели и съседи. За голямо мое учудване установих, че имам само една /1/ преференция. Отидох до СОУ“Иван Вазов“, където заседаваше секционната комисия. Там бяха останали пресседателя на комисията и други двама членове, които трябваше да носят протоколите в ОИК - Сопот и тъкмо ги вземаше колата на общината, шьофирана от Веселин Николов. Казах им, че там за мене са гласували повече от 1 човек. Те започнаха да звънят на останалите членове на комисията и аз си тръгнах. На сутринта след като ОИК- гр. Сопот качиха на сайта протоколи на СИК се оказа, че в секция Ме16400003 имам 16 гласа. Ако това се беше случило в друга секция, в която моето семейство и приятели не гласуваха нямаше да разбера за тази груба несправедливост. Като имам в предвид горе посоченото мисля, че има допуснати и други грешки при преброяването и отчитането на действителните и недействителните бюлетини и в другите СИК- ове на община Сопот, които са свързани с неотчитане на гласове за мен като кандидат за общински съветник. Искам да подчертая , че никога не е имало такъв голям процент на недействителни бюлетини за общински съветници в община Сопот, а именно -777бр.Като причина за това може да бъде посочен факта, че химикалите в секциити пишеха много тънко и бледо , което е предпоставка бюлетината да бъде зачетена като недействителна тъй като почти не се виждат знаците в квадратите и кръговете , ако те не се повторят с химикала няколко пъти. Бил съм 12 години секретар на Община Сопот и съм отговарял за изборите, Но такива парадокси и аномалии никога не е имало. Като имам в предвид посоченото до тук мисля , че са налице съществени нарушения на избирателния закон , които нарушават моите заяконни права и интереси, свързани с избирането ми като общИнски събетник от квотата на ПК „Движение ЗАЕДНО за промяна“ с Мо58 и преференция 116 в община Сопот поради , което Моля , почи ПК „Движение ЗАЕДНО за промяна“ с Мо58 и преференция 116 в община Сопот. ПК „Движение ЗАЕДНО за промяна“ с №58 и преференция 116 в община Сопот. уважаемия Административен съд- гр. Пловдив Да се разпореди да бъде извършена проверка чрез ръчно преброяване на гласовете в секционни избирателни комисии Ме1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 и12 на община СОПОТ, като бъдат разгледани както действителните, така и недействителните бюлетини. КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА МОЯТА КОНСТАТАЦИЯ ПРИЛАГАМ : Копие от Протоколите на секция Мо16400003 преди повторното разглеждане с 1 преференция и след повторното разглеждане с 16 префиренции както следва:
№ 119-МИ / 28.10.2019
2102
31.10.2019 16:00
От Никола Койчев Пингелов, Председател ПП ВМРО-БНД гр. Сопот с постоянен адрес: гр. Сопот, Против Решение № 119-МИ от 28.10.2019г., на Общинска избирателна комисия Сопот (ОИК), с което се обявяват брой мандати за общински съветници 17 на основание чл. 453 и 454 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК. УВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ, Въз връзка с обявяването на разпределението на заявените предпочитания(преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, в което са записани мои лични преференции от 24 броя пиша настоящата жалба. В лични разговори след изборния ден с най- близките ми роднини и приятели установих разлика в общия брой подадени за мен преференции и отбелязани в протоколите на СИК в моя вреда. Посочвам най- очевадния пример: в СИК № 164300002 гласуваме, аз, жена ми и двамата ми сина, които заявяват, че са гласували преференциално в моя полза. Въпреки това в протокола на СИК срещу моето име са вписани само 2/две/ от предполагаемите 4/четири/ преференции. При гласуването ми в тъмната „стаичка" след като поставих знака „чавка" върху избраната от мен партия ми направи впечатление, че отметката е трудно различима. Мислех да повторя отметката, но в последният момент се отказах, защото удебеляването можеше да се сметне за белязване на бюлетината и тя да бъде отчетена като недействителна. Същото това съмнение беше потвърдено от много мои познати и за други секционни комисии. С оглед на това смятам, че след 13 часов работен ден в помещенията на СИК, слабо осветление или слабост на зрението много от тези „чавки" не са забелязани. Отчитайки и големия брой недействителни бюлетини, а именно 777 броя смятам за целесъобразно повторна проверка на всички действителни и недействителни бюлетини подадени от всички СИК за партия ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, преференция 102. Запознат съм с прецедент в изборната нощ: запечатан чувал с документи на СИК N2164300003 повторно е отворен за преброяване на преференции, при записани в протокола на СИК 1 бр. преференции при повторното броене се оказват 16 броя. С оглед горното моля съдът да извърши проверка на всички действителни и недействителни бюлетини, подадени за ПП ВМРО - БЪЛГАРСКQ НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ и N2 бюлетина 34 и преференция 102.
№ 119-МИ / 28.10.2019
179
02.10.2019 15:56
Коалиция „БСП за България“ – община Сопот В жалбата е посочено, че на 01.10.2019г. са посетили тържеството на пенсионерите по случай „Международния ден на възрастните хора“ в пенсионерски клуб „Копсис“ в град Сопот, с цел да ги поздравят и поднесат подарък на клуба по случай празника. Независимо, че били поканени лично от председателя на клуба Николай Спасов, при влизането си в залата на клуба, четиримата жалбоподатели били изгонени.№ 84-МИ / 02.10.2019

Календар

Решения

  • № 133-МИ / 06.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ КВОТАТА НА Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ), ПОРАДИ ИЗБИРАНЕ НА ДЕЯН ФИЛЧЕВ ДОЙНОВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ.

  • № 132-МИ / 04.11.2019

    относно: Процесуално представителство на Общинска избирателна комисия Сопот по дела, по които ОИК – Сопот е страна, при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

  • № 131-МИ / 04.11.2019

    относно: приключване на работа в ИП

всички решения